Leveringsvoorwaarden

Al ruim 90 jaar door heel Noord-Holland

Leveringsvoorwaarden

Voor vragen neemt u hier contact met ons op.

Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk  voor Consumenten

(AVIC)

© UNETO-VNI, 2005 – art.nr. 52013   
Deze algemene voorwaarden van UNETO-VNI zijn tot stand gekomen
in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het
kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-
Economische Raad en treden in werking per 1-1-2006.

I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen een
consument en een installateur overeengekomen werk met betrekking
tot een installatie, met uitzondering van onderhoud en service verricht
binnen het kader van een onderhoud/service-abonnement.

Artikel 2

Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: opdrachtgever in de vorm van natuurlijk persoon, die
niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Installateur: opdrachtnemer, lid van UNETO-VNI, die handelt in de
uitoefening van beroep of bedrijf.
Werk: het totaal van de tussen de consument en de installateur
overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de installateur
geleverde materialen.
Installatie: (centrale)verwarminginstallatie,
luchtbehandelinginstallatie, elektrotechnische
laagspanninginstallatie (waaronder tevens worden begrepen
de bliksembeveiliging-, overspanningbeveiliging-, en
aardinginstallatie), (warm)waterinstallatie, dakwerk, riolering,
vloerverwarming, sanitaire voorziening en andere voorzieningen
die zijn bestemd voor gebruik, distributie, opslag of afvoer van gas,
(hemel)water en elektriciteit.
Signaleringsysteem: een installatie, bestaande uit middelen om
waar te nemen, te ontdekken, en/of te registreren en eventueel
via geluid, licht of andere middelen te waarschuwen en/of door te
melden, gericht op beveiliging tegen en/of bestrijding van inbraak
of brand.
Meer-en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen
aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk
die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen
aanneemsom.
Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op
bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie.
Service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar
en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen
gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage.
Onderhoud/service-abonnement: de overeenkomst die de
installateur verplicht tot het geregeld verrichten van onderhoud en/
of service aan een installatie.
Stelpost: een als zodanig in het aanbod cq de overeenkomst
aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldbedrag,
dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in
de overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij
het geldbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat
het bestedingsdoel met het genoemde geldbedrag kan worden
gerealiseerd.
Geschillencommissie: Geschillencommissie Installerende
Bedrijven van de Stichting Geschillencommissies voor
Consumentenzaken, Postbus 90.600, 2509 LP Den Haag.
2. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief btw.

II AANBOD

Artikel 3

Aanbod van de installateur

1. Het aanbod voor werk dat naar verwachting € 650 te boven zal

gaan wordt schriftelijk in tweevoud of langs elektronische weg

gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk
maken. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is
onherroepelijk gedurende 20 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod
zijn de volgende leden van dit artikel van toepassing.
2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten
werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende
gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken.
3. Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop dan wel de periode waarin
met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van
de duur van het werk.
4. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die zal worden
gehanteerd: aanneemsom of regie.
++ Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een
vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht.
++ Bij de prijsvormingmethode regie doet de installateur
een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (onder
andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid en
eenheidsprijzen van benodigde materialen). Desgewenst geeft
de installateur, indien de situatie hem dat mogelijk maakt,
een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het
noemen van een richtprijs.
5. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
6. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische
omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de
installateur of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom
van de installateur.
Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk
voor Consumenten
(AVIC)
De techniek waarop Nederland draait
Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand
worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn
toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden
binnen 14 dagen na een daartoe door de installateur gedaan
verzoek franco aan hem te worden toegezonden.
7. Indien de consument het aanbod niet accepteert, is de installateur
gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen
van de offerte in rekening te brengen, mits hij de consument direct
bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op
het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten.
In geval de installateur van de in dit lid bedoelde mogelijkheid
gebruik maakt en de consument de desbetreffende kosten heeft
voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen over in
eigendom op de consument, onverminderd het intellectuele en
industriële eigendomsrecht van de installateur.
8. Indien de installateur bij de uitvoering van de werkzaamheden
gebruik wil maken van opslagruimte van de consument, dient hij dit
in het aanbod te vermelden.
9. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene
voorwaarden.

III TOTSTANDKOMING EN UITVOERING
VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4

Totstandkoming
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de consument.
De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke
of elektronische weg. In geval van elektronische opdrachtverlening door
de consument bevestigt de installateur langs elektronische weg de
ontvangst van de opdracht aan de consument.

Artikel 5

Verplichtingen van de installateur
1. De installateur zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen
van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden
verricht binnen de normale werktijden van de installateur, tenzij
anders overeengekomen.
Indien de opdracht van de consument aan de installateur strekt tot
het verlenen van service, is de installateur verplicht om zich in te
spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens
de oorzaak van het gebrek te verhelpen.
2. De installateur neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van
toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn
of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de
voorschriften mag aan de consument worden doorberekend, mits
de installateur aantoont dat hij op het moment van sluiten van de
overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.
3. De installateur is verplicht de consument te wijzen op de op het
eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante:
+ onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
+ onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en
constructies;
+ gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt
verricht;
+ gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen
die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
+ onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte
gegevens.
Al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering
van het werk aan de installateur openbaren en de installateur
terzake deskundig moet worden geacht.
4. De installateur is aansprakelijk voor schade, tenzij deze hem niet
kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal € 500.000
per gebeurtenis.
In afwijking van het voorgaande is de installateur niet aansprakelijk
voor schade als gevolg van het niet naar behoren functioneren
van een signaleringsysteem als gevolg van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, tenzij de schade
het gevolg is van opzet of grove schuld van de installateur of zijn
leidinggevende ondergeschikten.
5. De installateur vrijwaart de consument tegen aanspraken van
derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de
uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de
nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de
installateur zelf of van zijn ondergeschikten of van andere door hem
bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 6

Verplichtingen van de consument
1. De consument stelt de installateur in de gelegenheid het werk te
verrichten.
2. De consument zorgt er voor dat de installateur tijdig kan
beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals
vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te
verschaffen gegevens. De installateur geeft hiervoor desgewenst
aanwijzingen op zijn vakgebied.
3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande
aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk
benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn
voor zijn rekening.
4. De consument draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de
in artikel 3 lid 8 bedoelde opslagruimte en zorgt als een goed
bewaarder voor de zaken in de opslagruimte.
5. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te
voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van
de installateur behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat
de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de
consument de installateur hiervan tijdig in kennis te stellen.
6. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door
een omstandigheid die voor risico van de consument komt, dan
dient de consument de daaruit voor de installateur voortvloeiende
Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk
voor Consumenten
(AVIC)
De techniek waarop Nederland draait
schade te vergoeden indien deze aan de consument kan worden
toegerekend.
7. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
+ onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
+ onjuistheden in de door de consument verlangde constructies
en werkwijzen;
+ gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt
verricht;
+ gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument
ter beschikking zijn gesteld;
+ onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte
gegevens.
Een en ander onverlet de plicht van de installateur om de
consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3.
8. In geval van een tekortkoming van de installateur bij de uitvoering
van de overeenkomst wijst de consument de installateur daar
schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming
en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen,
tenzij de installateur reeds door de enkele tekortkoming in
verzuim is.

Artikel 7
Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk
1. Indien de installateur zijn verplichtingen terzake van de aanvang
of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan sommeert de
consument hem schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering
aan te vangen of het werk voort te zetten. De consument kan
er daarbij op wijzen dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien de installateur
14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De consument
is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren
of voortzetten.
2. De consument heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde
mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder
begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten
om het werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De
consument mag dit verrekenen met hetgeen hij aan de installateur
nog verschuldigd is.

Artikel 8
Beëindiging van het werk in onvoltooide staat
1. De consument kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel
of gedeeltelijk beëindigen.
2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke
vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment
van oplevering in onvoltooide staat.
3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is de
installateur verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter
voorkoming en beperking van de schade.
4. De consument zal de installateur de hem toekomende
aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid
3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging
ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet
gemaakte kosten.
5. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen
aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de consument aan de
installateur de door de installateur aan het werk bestede loon-en
materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere
door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die
de installateur over het gehele werk zou hebben genoten.

Artikel 9

Meer- en minderwerk
1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom kan de consument nadat
de overeenkomst is tot stand gekomen meer- en minderwerk
opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende
verrekeningen niet meer bedraagt dan 15% van de aanneemsom.
2. In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de
installateur alleen aanspraak maken op een verhoging van de
prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit
voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds
had moeten begrijpen.
3. Als de som van de uitgaven die ten laste van een stelpost worden
gedaan, hoger of lager blijkt dan het bedrag van die stelpost, wordt
de afwijking verrekend als zijnde meer- of minderwerk.
4. Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan € 300 wordt
voor of bij de opdracht daartoe schriftelijk vastgelegd, behoudens in
spoedeisende omstandigheden.
5. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van
installateur resp. consument op verrekening van meerwerk resp.
minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht
op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 10
Onvoorziene omstandigheden
1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet
de installateur hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de
consument.
2. Indien de installateur de consument niet kan bereiken, dient hij het
werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid
onmiddellijk handelen vereist.
3. Eventuele extra kosten die de installateur moet maken in verband
met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen
vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door
de consument worden vergoed.
4. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen
vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van
het werk bepalen.

Artikel 11

Overmacht
Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk
door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze
gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen
vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.
Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk
voor Consumenten
(AVIC)
De techniek waarop Nederland draait

Artikel 12

Oplevering
1. Het werk is opgeleverd wanneer de installateur aan de consument
heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft
aanvaard.
2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
+ hetzij wanneer acht dagen zijn verstreken nadat de consument
van de installateur de mededeling heeft ontvangen dat het
werk is voltooid en de consument heeft nagelaten het werk
binnen die termijn te aanvaarden;
+ hetzij wanneer de consument de installatie (opnieuw) in
gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming
van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd
wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden
gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.
3. Bij overschrijding van een vast overeengekomen opleveringsdatum
is de installateur verplicht de door de consument hierdoor geleden
schade te vergoeden.
4. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn
overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum
opgeleverd.
IV BETALING

Artikel 13

Vooruitbetaling/zekerheid
1. De installateur is gerechtigd bij een opdracht boven € 500 en voor
ten hoogste 25% van het eindbedrag vooruitbetaling te verlangen
indien hij dienaangaande voldoende financiële zekerheid stelt.
2. De installateur kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid
bedingen van de consument.
3. Na het sluiten van de overeenkomst kan de installateur zekerheid
bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument
zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de
consument in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te
stellen, is de installateur gerechtigd de uitvoering van het werk te
onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

Artikel 14

Betaling in termijnen
1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in
evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat
geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van
de rekening.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de installateur
zijn verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet
nakomt, heeft de consument de bevoegdheid zijn betaling van een
termijn op te schorten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

Artikel 15

De eindafrekening
1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de installateur
bij de consument de eindafrekening in.
2. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode aanneemsom
bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de
oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of
minderwerk.
3. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode regie bevat de
eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de
kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de
overige kosten. Heeft de installateur een richtprijs genoemd, dan
mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden,
tenzij de installateur de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor
een grotere overschrijding van de richtprijs.
4. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 30 dagen na
ontvangst van de rekening.

Artikel 16

Niet nakomen betalingsverplichting
1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk
geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren.
Niettemin zendt de installateur na het verstrijken van de
betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 één
betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst
en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst
van deze betalingsherinnering te betalen.
2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de installateur rente
in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum
als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 tot de dag van
ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de
wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
3. De installateur is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn
van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot
invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.
Indien de installateur hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden
buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de
consument.
4. De installateur blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen,
totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. Indien de installateur een door hem aan de consument
verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt,
dan wijst de consument hem per brief op zijn verzuim. Indien de
installateur niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft
betaald, wordt hij geacht – zonder verdere ingebrekestelling – in
verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval
van overeenkomstige toepassing.
Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk
voor Consumenten
(AVIC)
De techniek waarop Nederland draait

Artikel 17

Opschorting van betaling
1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst,
heeft de consument het recht de betaling op te schorten, met dien
verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding
dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
2. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding
staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de installateur het recht
de in artikel 16 lid 2 bedoelde rente te vorderen over het te veel
opgeschorte bedrag.
V GARANTIE

Artikel 18

Garantie door de installateur
1. De installateur garandeert dat eventuele gebreken in het werk
die binnen achttien maanden na de oplevering aan de dag treden
kosteloos worden verholpen.
2. Tevens garandeert de installateur gedurende een termijn van drie
jaar na de oplevering dat de specificaties ten aanzien van capaciteit
en temperaturen, zoals vermeld in het aanbod, worden gehaald.
3. De garantietermijnen zoals genoemd in de leden 1 en 2 gelden
tenzij de installateur en de consument een langere garantietermijn
overeenkomen.
4. De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt indien:
+ gebreken aan de installatie niet zo spoedig mogelijk nadat
ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen
worden schriftelijk aan de installateur zijn gemeld;
+ gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig
gebruik of verzuim van de consument die de opdracht heeft
gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten
komende oorzaken;
+ het gebrek geen gevolg is van het werk;
+ gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming
van de installateur aan een derde opdracht is verstrekt van
welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te
treffen, dan wel wanneer door de consument zelf zodanige
voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de
garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de
getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is;
+ gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt
verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;
+ de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft
voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op
te schorten overeenkomstig artikel 17, met dien verstande dat
de garantie niet vervalt in het geval de consument geen enkel
verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.
5. De garantieregeling zoals verwoord in de voorgaande leden van dit
artikel is niet van toepassing ten aanzien van:
+ gloeilamp, tl-lamp, led-bron, spaarlamp
+ het ontstoppen van een afvoer.
6. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van de
installateur op grond van de wet.

Artikel 19

Nakomingsgarantie brancheorganisatie
1. Indien een installateur de verplichtingen die hem in een bindend
advies zijn opgelegd ten opzichte van de consument niet nakomt
neemt UNETO-VNI deze verplichtingen over tot het maximum
genoemd in de leden 2 en 3. De overname door UNETO-VNI van
verplichtingen van de installateur wordt opgeschort indien en
voorzover het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening
daarvan ter toetsing aan de rechter is voorgelegd en vervalt door
het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis waarbij de rechter
het bindend advies onverbindend heeft verklaard.
2. Voor de in lid 1 genoemde nakomingsgarantie van UNETO-VNI
geldt een maximum uit te keren bedrag van € 5.500 per bindend
advies, onder de voorwaarde dat de consument zijn vordering op
de installateur aan UNETOVNI overdraagt. Indien de vordering van
de consument op de installateur meer bedraagt dan € 5.500, dan
krijgt de consument € 5.500 uitgekeerd onder dezelfde voorwaarde
en kan de consument zijn vordering voor het meerdere om niet
overdragen aan UNETO-VNI ter incasso om deze te voldoen aan de
consument.
3. In geval van surséance van betaling, schuldsanering,
faillissement en bedrijfsbeëindiging van de installateur geldt de
nakomingsgarantie tot een bedrag van € 5.500 per bindend advies,
met dien verstande dat:
++ de nakomingsgarantie in deze gevallen slechts van toepassing
is indien de consument het geschil aanhangig heeft gemaakt en
voldaan heeft aan de formele vereisten voor behandeling van
het geschil door de geschillencommissie (betaling klachtgeld,
retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en
eventueel noodzakelijke depotstorting) voor de surséance van
betaling, schuldsanering, faillissement of bedrijfsbeëindiging van
de installateur, en
++ het totaal door UNETO-VNI op basis van de nakomingsgarantie
aan consumenten uit te keren bedrag in deze gevallen niet meer
bedraagt dan € 22.500 per installateur, waarbij de afhandeling
van de beroepen van consumenten op de nakomingsgarantie
gebeurt op volgorde van binnenkomst bij UNETO-VNI van het
schriftelijke beroep op de nakomingsgarantie van de consument
tot het maximum van het in totaal van de aan consumenten per
installateur uit te keren bedragen van € 22.500 is bereikt.
VI GESCHILLEN

Artikel 20

Geschilbeslechting
1. Geschillen tussen de consument en de installateur over de
totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst kunnen zowel
door de consument als de installateur aan de geschillencommissie
worden voorgelegd.
Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk
voor Consumenten
(AVIC)
UNETO-VNI Bredewater 20 – 2715 CA Zoetermeer – Postbus 188 – 2700 AD Zoetermeer
T 079 325 06 50 – F 079 325 06 66 – E info@uneto-vni.nl – W www.uneto-vni.nl
2. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling,
indien de consument zijn klacht eerst aan de installateur heeft
voorgelegd.
3. Nadat de klacht aan de installateur is voorgelegd, dient het
geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de
geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Voor de
behandeling van het geschil is een vergoeding verschuldigd.
4. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de
geschillencommissie, is de installateur aan deze keuze gebonden.
5. Wanneer de installateur een geschil wil voorleggen aan de
geschillencommissie, moet hij eerst de consument schriftelijk
vragen zich binnen een maand uit te spreken of hij daarmee
akkoord gaat. De installateur dient daarbij aan te kondigen dat hij
zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het
geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
6. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de
bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van
de geschillencommissie gebeurt in de vorm van bindend advies.
7. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde
geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
VII SLOTBEPALINGEN

Artikel 21

Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op
basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd
of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van
toepassing is.

Artikel 22

Benaming
Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene
Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten en in afgekorte
vorm als AVIC.

Afspraak maken

Interesse in één van onze diensten. Of gewoon een keer komen praten? Maak dan vrijblijvend een afspraak Afspraak maken of bel 0251-312490